My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Monday, 12 September 2011

Povo Fatumakerek Presija Estrada no AhiFatumakerek hanesan suku ida isoladu tebes iha Timor Leste. To'o oras ne'e, seidauk iha estrada no ahi tama to'o Fatumakerek.

Povo Fatumakerek presija estrada no ahi hodi bele hadia sira nia rain. Tuir observasaun nebe hau halo duranti hau nia vizita loron 3 kalan 2 iha suku Fatumakerek, sub distritu Laklubar, distritu Manatuto, hau hare rasik problemas nebe povo Fatumakerek hasoru tamba deit estrada laiha.

Chefe suku Fatumakerek Cesar Soares Oliveira hateten katak “estrada maka sei sai hanesan problema bo’ot ba povo Fatumakerek. Estrada nebe ke’e tiha ona, komesa hosi Funar, oras ne’e hanesan lolos kuda nia dalan. Tamba udan nebe fulan hirak liu ba tun la para, halo estrada a'at/kotu hotu.”
Populasaun Fatumakerek hamutuk 1136 hosi 283 familia (kepala keluarga). Inklui ferik, katuas, klosan, feto ran no labarik kiik. 
 
Ne'e duni, povo Fatumakerek husu atu governu Timor tulun lalais hadia estrada nebe liga Laklubar ba to'o Fatumakerek. Atu nune povo Fatumakerek bele senti valor hosi independensia.

Celso Oliveira

No comments:

Post a Comment