My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 19 August 2011

Mari-Lu Olo Iha Korajem Husu Deskulpa ba Vitima 75?
(Artigu kiik ne'e laos atu buka sala Fretilin no UDT iha tempu funu maun-alin 1975, maibe hau hakarak husu deit responsabilidadi hosi lideransa Fretilin no UDT ba vitima funu maun-alin 75)

Koalia konaba funu, sei koalia konaba mate. Maibe, hafoin tiha funu, ita tenki iha korajem atu hateke ba oin, ba progresu. Ita tenki haluha tiha sofrimentu no tristeza nebe hetan duranti ita moris iha funu nia laran (embora laos fasil) hodi halo progresu foun iha ita nia moris.

Duranti funu iha Timor Leste, rejistu funu maun-alin entre Fretilin no UDT iha tinan 1975. Ida-ida defende ninia prinsipiu. Fretilin defende nia prinsipiu hakarak ukun-an lalais (imediata), enkuantu UDT hakarak ukun-an liu hosi prossesu deskolonizasaun. Tamba defende prinsipiu ida-idak nian, halo maun-alin Fretilin no UDT kaer kilat hodi oho malun.

To'o ohin loron, seidauk iha lideransa 75, tantu UDT komo Fretilin, publikamente koalia lori partidu nia naran, hodi husu deskulpa ba vitima 1975. Fretilin oho ema barak iha Aileu no Same, maibe to'o ohin loron seidauk iha lideransa 1 mak mosu publikamente hodi husu deskulpa ba feto faluk no oan kiak sira nebe sai vitima hosi arogansia no imaturu politika 75 nian.

Ita hein katak pakote uniku Mari-Lu Olo, hosi kongresu lideransa Fretilin nebe halo aban, 20 de Agostu 2011, sei mosu korajem hosi Mari-Lu Olo (nudar lider maximu Fretilin nian) hodi husu deskulpa ba vitima 75. Hahalok hanesan ne'e hatudu sira nain 2 nia maturidadi politika iha tempu aktual.

Tamba, ohin loron Timor Leste presija mosu lideransa nebe ho diskursu politika foun, nebe "membangun", nebe hatene halo transformasaun no hanoin ba oin.

Lia fuan deskulpa sai hosi lideransa nia fuan, la liu hosi rekayasa, la liu hosi manipulasaun, sei sai nudar exemplo diak ida ba jerasaun foun hodi kuda PAZ iha rai Timor.

ITA HEIN.

Celso Oliveira, gosta hakerek historia badak no dadolin Timor nian.

No comments:

Post a Comment