My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 2 May 2014

FAMILIA NO TEKNOLOJIA 

By: C. Oliveira

Ohin loron, ho mundu teknolojia nebe avansada no komplexa tebe-tebes, muda kompletamente ema ninia moris. Iha kazu ida ne'e, familia hasoru realidadi foun iha sira ninia perkursu moris. Bele dehan katak, ohin loron, labarik sira la iha tempo ba sira ninia familia rasik. Ohin loron, labarik sira gosta liu tur mesak2 iha sira ninia kuartu laran hodi halimar ho internet no aparelhu kiik oan nebe bolu: iPhone, iPad, iPod, ps4 etc la hanesan tempo uluk nebe nakonu ho moris sosial iha familia ida nia laran.

Interrnet no aparelhu kiik sira ne'e (iPhone, iPad, iPod, ps3, etc) dada liu atensaun, konsentrasaun no dinamika moris labarik sira nian tamba buat sira ne'e iha liu divertimento no informasaun. Familia ou inan-aman sai hanesan segunda clase (kelas dua) iha moris labarik sira nian. 

Maibe, iha tempo hanesan, familia mos tenki rekonhese katak labarik sira iha direitu atu akompanya mundu teknolojia nebe avansada i komplexa tebe-tebes. Biar karik ba, mundu teknolojia laiha toleransia ba familia ninia moris, biar karik ba, familia moris iha finansa pas-pas nia laran, maibe, familia ou inan-aman labele husik atu labarik sira lakon oportunidadi hodi konhese mundu teknolojia. 

Maibe, problema nebe koloka mak ne'e: Labarik sira iha nafatin tempo ba sira ninia inan-aman? Ou vise versa, Inan-Aman iha nafatin tempo ba oan sira? Ida ne'e problema komum i seriu nebe mosu ohin loron iha familia ninia moris.

Inan-aman barak mak lamenta konaba sira ninia oan ninia moris nebe kada vez mais dok hosi sira tamba oan sira ninia ligasaun ho mundu teknolojia maka'as tebe-tebes. Hau hanoin, problema ida ne'e laos familia ida ou rua deit mak hasoru, maibe ida ne'e problema komum iha sociedadi ohin loron nian. 

Oinsa inan-aman dedika sira ninia tempo ba oan sira?
Simplesmente resposta mak ne'e, presija inan-aman nebe diak, nebe dedika tempo ba oan sira. Presija inan-aman nebe moris iha harmonia nia laran, i, sai mata dalan diak ba oan sira. Kazu kontrariu, teknolojia mak sei kontrola oan sira. Se teknolojia maka kontrola ona labarik sira, ida ne'e signifika katak labarik sira laiha ona "DOMIN" ba sira ninia inan-aman rasik. Fim