My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Saturday, 22 August 2009

Expressaun poetika II


Iha mundu ne'e labele iha sofrimentu ida maka gratuito (tiada penderitaan cuma-cuma). Kazu Timor Leste, duranti luta ba ukun rasik-an, Timor oan barak maka fo'o an ba mate hodi liberta rai Timor hosi dominiu Indonesia. Objetivu hosi funu ba ukun rasik-an laos deit atu hetan rekonhesimentu internasional, maibe liu-liu iha Timor Leste ema ida-idak bele senti livre, do'ok hosi intimidasaun politika-ekonomika, labele senti tan sofrimentu, labele senti injustisa, moris iha hakmatek nia laran, moris iha igualdadi nia leten, respeitu ema ida-ida nia direitu (akompanya ida-ida nia dever), etc....dan lain-lain. Maibe, se karik iha faze "mengisi kemerdekaan" sei iha nafatin intimidasaun politika-ekonomika, sei iha desigualdadi, la moris iha hakmatek nia laran, kontinua ejisti sofrimentu (liu-liu ema kiik sira), kontinua ejisti injustisa, la respeitu ema seluk nia direitu (liu-liu ema kiik nia direitu), etc...dan lai-lain, entaun hanesan ema Timor ita presija halo refleksaun beibeik hodi nune bele hadia ema Timor nia moris.

Se funu duranti tinan 24 pertense ema Timor nian, entaun ema Timor iha direitu "atu goja sira nia liberdadi no independensia".

Ida ne'e hanesan hau nia refleksaun hodi selebra tinan 10 referendum, 30/08/1999 - 30/08/2009.

No comments:

Post a Comment