My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Saturday, 19 January 2013

Historia Popular: Lekiraok Aman Kulit Mutin


By: C. Oliveira


Ne'e historia konaba mundu nebe mak ita moris ba. Sientista sira dehan mundu ne'e kabuar tamba ne'e mak ita lao hadulas nunka hotu. Maibe, ema beik sira dehan mundu ne'e kuadradu. 
Maibe, lolos nian mak ne'e, la iha ema ida (sientista ou ema beik) mak bo'ot ou matenek liu Maromak. 

Iha loron ida, besik ona kalan, katuas fuk mutin ida tamba moras bei-beik, ntaun nia bolu nia ferik-oan, oan no bei-oan sira hodi hakbesik-an ba iha nia kama hodi rona ninia historia. Katuas fuk mutin hateten ba sira katak tempu uluk liu moris iha sidadi Dili, lekiraok aman kulit mutin ida. Lekiraok ne'e ninia hela fatin mak hale hun bo'ot iha Mascharenhas. 

Lokoraik-lokoraik, lekiraok mutin ne'e halerik hodi bolu manu sira nebe semo buka fatin atu toba hakbesik-an ba nia. Iha estrada bo'ot Mascharenhas, moris hale-hun barak. Iha neba, manu barak mak toba iha tempu kalan. Manu sira ne'e molok ba toba, sira liu hosi lekiraok aman kulit mutin nia fatin hodi husik hela ai-hahan uitoan ba lekiraok ne'e, tamba, manu sira ne'e fiar katak lekiraok ne'e mak hale nia nain, mak tau matan ba sira no proteje sira kalan no loron. 

Manu nebe mak la lori ai-han, entaun, sei la moris kleur iha hale hun ne'e. Alias, manu nebe mak la fo'o ai-han ba lekiraok aman mutin ne'e, loron ida ema sei lori kilat ba tiru los deit mak manu ne'e.

Ne'e duni, tamba tauk, manu hotu-hotu lori ai-han fo'o ba lekiraok ne'e.

Maibe, iha loron ida, ferik ida hetan lekiraok aman kulit mutin tama iha gaiola laran tamba monu iha ema nia iska. Tuir, lolos iska ne'e tau ba manu, maibe, tamba lekiraok aman kulit mutin hakarak han hotu manu sira ninia hahan, entaun tama iha iska ema nian i mate.

Kuandu lekiraok aman kulit mutin ne'e mate tiha mak manu sira iha hale hun bo'ot iha Mascharenhas foin moris barak liu tan no livre.

Katuas fuk no hasarahun mutin hateten liu tan ba nia ferik-oan, oan no bei-oan sira katak biar karik ba ita mak nain ba ita nia rain rasik, maibe, ita labele kan-ten, karak-ten, naok-ten, etc. Ema ida-idak tenki moris ho ninia kosar ben rasik.

Liu tiha fulan ida, katuas fuk mutin no hasarahun mutin mate husik hela historia diak ba nia kaben, oan no bei-oan sira.

Fim

No comments:

Post a Comment