My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Wednesday, 9 November 2011

Lia Menon Hosi Bispo Carlos Belo Iha Loron 12 de Novembro de 2011

MASSAKRE SANTA CRUZ HALO TINAN RUA NULU

Tinan ida ne’e, Massakre Santa Cruz halo tinan rua nulu. Iha loron ne’e, ita Timor oan tomak sei la halu’ha susar no terus nebé foin sa’e Timor oan sira enfrenta iha loron Sanulo Resin Rua fulan Novembru tinan 1991.

Assuwain Timor oan lubuk ida mak mate, kanek todan no lakon, tan ba deit defende sira nia direito hanesan Nasaun no Povu.

Ohin loron Rai Timor Loro Sa’e, sai independente, livre no soberanu. Ida ne’e, konsequénsia luta nebé foin sa’e sira halo durante okupasaun indonésia. Ne’e duni ita bele dehan, foin sa’e sira nia sakrifisiu la lakon saugati deit.

Ita sei hanoin hikas sira nia aten berani, sira nia terus no mate! Ita sei husu ba Aman Maromak atu simu iha nia kadunan Santu, sira nebe mate ona. No fó isin diak ba sira nebé sei moris.

Labarik no adolesentes namkari iha rai laran, Timor oan nebé moris iha tempo ikus ne’e, sei banati tuir Maun boot sira nia aten berani.

No bele karik, ita tomak, bo’ot eh ki’ik, sei hametin iha Rai Laran sentimentus de Unidade, Respeito ba Malu, no Hadomi Paz no Justisa.

Tan foin sa’e sira nia sakrifisiu, ita sei rai hanesan osan mean no murak sira nia “MEMORIA”.

Tan sira, ita husu ba ukun nain sira atu ukun didiak Povu ki’ak no kasian. Ita sei halo atu “dezenvolvimentu” ka “progressu” to’o ba ema hotu-hotu. No Povu tomak sei moris iha hakmatek laran hodi serbisu, tuir ida-diak nia kbi’it, ba Nasaun Timor-Leste!

Ita reza ba Nain Maromak atu haraik bensa ba ita tomak.

Porto, 12 de Novembro de 2011.

Amo Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo

No comments:

Post a Comment