My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Thursday, 5 July 2012

Lia Menon ba eleisaun 7 de Julho de 2012


Liu hosi meius ida ne'e hakarak hato'o konfiansa ba povo Timor hodi partisipa iha eleisaun parlamentar nebe sei realiza iha Sabadu, dia 7 de Julho 2012. Exercisio democratico ida tan maka atu akontese iha rai Timor. 

Komunidadi Internasional sei tau matan ba eleisaun ida ne'e, i, dala ida tan lider politiku sira no povo Timor sei hatudu sira ninia maturidadi, sivilizasaun, responsabilidadi i domin ba rai Timor.

Hanesan ema Timor iha liur husu atu eleisaun 7 de Julho de 2012 atu lao iha Hakmatek nia laran. Se maka manan, i, se maka lakon hotu-hotu kontinua kontribui ba Deezenvolvimento tamba Povo Timor merese.

Celso Oliveira
Komunidadi Timor iha Peterborough

No comments:

Post a Comment