My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Sunday, 15 July 2012

Dialogo Maka Dalan Ba Hetan Harmonia No Prosperiedadi


Kongresista CNRT desidi formasaun V Governo Konstituisional, 2012-2017

Iha 10 de Dezembro de 1996, lider kharismatiku, Jose Ramos Horta, no lider relijiozu bispo Carlos Filipe Ximenes Belo, simu Nobel da Paz iha Oslo, Norwegia, tamba komite Nobel da Paz konsidera sira nain rua ninia luta pasifika no uza dialogo hodi buka solusaun ba konflitus iha kazu Timor Leste. Tinan 3 tiha, iha 30 de Agostu de 1999, povo Timor desidi iha pressaun fizika no mental nia okos, hodi haketak-an hosi Indonesia.

Dialogo hanesan dalan pasifiku, civilizadu i humanu. Bainhira laiha dialogo maka mosu konflitus, ou, funu.

Timor Leste hanesan rai nebe foin sai hosi funu, presija mantein dialogo hodi bele hari’i paz no dezenvolvimento.  Se dialogo laiha, se paz la iha, entaun, sei mosu konflitus no sei laiha dezenvolvimento.

Ita akompanya daudaun eleisaun 2 iha Timor. Ida, eleisaun presidensial, i, ida seluk, eleisaun parlamentar. Eleisaun 2 ne’e, hotu-hotu lao diak i ema hotu-hotu (nasionais no internasional) rekonhese i konsidera katak povo Timor no lider politikus sira iha ona maturidadi politika. Ema hotu-hotu fo parabens ba povo Timor.

Iha eleisaun presidensial, povo Timor hili Taur Matan Ruak sai Presidenti da Republika periode 2012-2017. Iha fali eleisaun parlamentar, resultadu hatudu katak la iha partidu ida maka manan ho maioria absoluta. Hosi partidu 21, so 4 deit mak hetan kadeira iha Parlamento Nasional. Ne’e duni, CNRT (30), Fretilin (25), PD (8), F Mudansa (2). Tamba ne’e maka presija halo koligasaun.

Problema mosu kuandu partidu nebe manan –alais- CNRT atu desidi halo koligasaun ho se. Maibe, ohin, dia 15 de Julho de 2012, hafoin tiha semana ida hosi eleisaun parlamentar (7/7/12) liu ba, iha CCD-Dili, CNRT, desidi tiha ona demokratikamente iha konferensia CNRT nian katak atu forma V Governo Konstituisional, CNRT sei halo koligasaun hamutuk ho PD no F Mudansa.

Iha deklarasaun Presidenti CNRT Xanana Gusmao hateten;
"Koligasaun ida mai ne'e sei la'o diak liu, duke koligasaun tinan 5 kotuk ba. Ejiji ba governu foun atu servi diak liu tan povu no nasaun”. (Fonte cjitl.org).
 
Konserteza, hanesan partidu historiku, Fretilin, lideradu hosi Mari Alkatiri no Lu Olo, iha sira ninia ambisaun atu partisipa iha V Governo Konstituisional. Maibe, partidu nebe manan maka iha liu direitu atu bolu partidu se-se hodi halo koligasaun. I, konferensia CNRT desidi demokratikamente katak sira hili PD no F Mudansa hodi forma V Governo Konstituisional, 2012-2017. Signifika, Fretilin, kontinua hanesan opozisaun iha periode 2012-2017.
 
Sirkula ona informasaun katak hafoin tiha CNRT hasai deklarasaun final, mosu ona tuda malun no konflitus iha Dili no foho.
"Info update CJITL: situasaun iha parte Fatuhada to'o ponte komoro, la seguru, husu ba leitores sira hotu ne'ebe pasa iha area ne'e atu kuidadu an no seguru nafatin iha ida idak nia fatin. kuaze konflitu nakfera iha area ne'e ho polisia tiru ona GAS AIR MATA no pistola lian". (Fonte: www.cjitl.org)
" Info update CJITL: oras iha Timor Leste marka ona tuku 19.18 kalan (15 Julho) no situasaun ne'ebe akontece iha area CCF nia oin komesa hakmatek hikas fali, maibe asesu ba dalan ne'e sei blokeia husi ekipa Polisia Nasional Timor Lorosa'e - PNTL. Reporter Amandio Magno, CJITL DILI. (Fonte: www.cjitl.org)
Hau hanoin Timoroan hotu-hotu, liu-liu partidu politiku sira atu evita (mencegah) konflitus, hotu-hotu tenki tane a’as kultura DIALOGO.
 
Celso Oliveira

No comments:

Post a Comment