My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 4 December 2009

Poema nebe koalia hodi hau nia naran

KUDA

Kuda ida lao iha rai maran, hamrok no hamlaha.
Ema kesi hela kuda ida iha ai nia hun.
Ema ida mehi hela atu sai hanesan mos kuda.
Kuda ida nebe lahatene han, lahatene hemu.

Kuda ida bulak nebe halai arbiru deit.
Kuda ida nebe laiha hanoin.
Kuda ida nebe lao deit ho ain rua.
Kuda ida nebe iha ulun ema.

Kuda ida nebe baku sasan arbiru deit ona.
Kuda ida nebe hakarak tesi nia-an rasik.
Kuda ida nebe tesi sasan arbiru deit ona.
Kuda ida nebe hakarak han buat hotu.

Kuda ida nebe laiha moe.
Kuda ida nebe han nia-an rasik.
Kuda ida nebe naok hodi moris.
Kuda bulak lao iha Dili laran.


Celso Oliveira

No comments:

Post a Comment