My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Monday, 1 October 2012

Diskriminasaun Iha Labarik Sira Nia Moris Iha Timor Leste


Iha Timor Leste to'o ohin loron sei kontinua ezisti discriminasaun hasoru labarik sira. Iha parti ida, mosu insiativa oi-oin hosi Governo hodi luta hasoru discriminasaun sira ne'e. Maibe, esforsu nebe Governu halo seidauk sufisienti. Tamba ne'e maka presija tebes kontribuisaun ou kolaborasaun hosi ema hotu2.

To'o ohin loron, labarik sira (liu2 iha foho) kontinua halao sira ninia moris iha kondisaun kiak, be mos la iha, ahi la iha, mal tratadu, livro no kadernu la iha, forsadamente halao servisu iha uma, etc. Tuir lolos, labarik sira ne'e moris ona iha kondisaun igualdadi no diak nia laran tamba Governu iha orsamentu maka'as ba iha Edukasaun no protesaun ba labarik sira. Maibe, infelizmente labarik sira ne'e sei senti discriminasaun maka'as. 

Iha kapital Dili, ita hare'e differensa bo'ot tamba labarik sira bele ba eskola iha International School, iha merenda, tu'ur iha kadeira no mesa, iha livro, tau sapatu diak, hatais diak, kaer kadernu, iha be mos, kalan hetan naroman tamba ahi lakan, tratamentu saude diak, etc. Maibe, iha foho labarik sira labele senti moris hanesan ho labarik sira iha Kapital Dili. 

Ne'e duni, ho governasaun foun, ejiji tebes maka fo'o atensaun ba labarik sira iha foho liu-liu tenki iha "be-mos no ahi" atu nune labarik sira iha Timor laran tomak labele senti diskriminasaun. 


Celso Oliveira

No comments:

Post a Comment