My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Wednesday, 6 October 2010

Poema Nebe Koalia Hodi Hau NaranDeskansa


Deskansa hodi hein loron seluk mosu mai bele semo ho liberdadi.
Deskansa iha hakmatek nia laran, iha dame nia laran.
Deskansa iha fatin nebe bele deskansa bá.
La diak liu, la a'at liu.

Manu pombu ualu deskansa iha sira nia fatin,
Hodi hein loron seluk bele semo fila fali iha liberdadi laran.Arte

Arte hanesan formasaun hosi ita ema nia hanoin.
Halo kriasaun nebe furak.
Estima mundu nia hakarak.

Arte buat nebe diak atu ita ema bele hare’e i senti orgulhu.
Matan hateke hodi dehan buat nebe maka diak.

Dadolin no foto: Celso Oliveira

No comments:

Post a Comment