My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Saturday, 2 June 2012

Kayrala Xanana Gusmao Ho Ninia Governasaun

Dia 1 de Junho de 2012, konserteza ita hotu nia focus ba iha eleisaun parlamentar nebe tuir planu sei realiza iha dia 7 de Julho de 2012. Dala ida tan, ida ne'e hanesan exemplo mai Timor oan hotu, liu2 lider politiku sira atu hatudu ba komunidadi Internasional konaba Timor oan ninia maturidadi politika.


Primeiru, hau hakarak fo'o Parabens no Obrigado ba PM Kayrala Xanana Gusmao nebe lidera IV Governu Konstituisional AMP duranti tinan 5 nia laran. Hau hanoin, ita hotu tenki rekonhese lideransa no kapasidadi hosi PM Kayrala Xanana Gusmao nebe konsege kaer ukun hosi momentu difisil ba diak, hosi situasaun konflitus ba dame, hosi inserteza ba serteza, hosi insustentavel ba Progressu. Iha inisiu governasaun AMP, 2007, ema barak (nasionais no internasionais) koloka duvida ba PM Kayrala ninia kapasidadi atu kaer IV Governu Konstituisional. Iha inisiu da governasaun, PM Xanana enfrenta desafios barak, akuzasaun oi-oin hosi ema nasionais no internacionais. Maibe, to'o iha final de mandatu, 2012, PM Kayrala Xanana Gusmao hatudu ona ba Timor Oan hotu no Komunidadi Internasional katak Timor Leste laos Estado fragil ou insustentavel maibe Estado ida foun, i sei sai forte no sei kapaz atu halao progressu ou dezenvolvimento. Ho kapasidadi de lideransa hosi PM Kayrala fo'o absolutamente Esperansa ba Povo Timor atu haka't liu ba oin, atu hateke ba futuru, atu husik violensia hodi halao dezenvolvimentu. Laos fasil atu hetan lider ida hanesan PM Kayrala Xanana Gusmao nebe bele halibur ema hotu2, hosi grupo no partidu oi-oin, nebe sempre koloka interesse nasional as liu interesse pessoal ou partidu. Proprio eis-vice PM Mario Viegas Carrascalao rekonhese katak sucessu Governu AMP depende totalmente ba figura Xanana Gusmao nian. Hau pessoalmente konkorda ho deklarasaun ne'e tamba (ida) iha tempu actual, ita nia rain sei nurak hela (foin ukun-an tinan 10) ne'e duni presija lider ida nebe iha karakter humanista hanesan PM Kayrala. (Rua), iha tempu actual, uniku PM Kayrala maka bele fo'o garanti ba Estabilidadi Nasional iha Timor Leste. Ne'e duni, la iha duvida uitoan atu rekonhese PM Kayrala hanesan aman ba nasaun Timor. Hosi sucessu nebe IV Governo Konstituisional AMP halao duranti tinan 5 nia laran, 2007-2012, hau bele hasai konkluzaun katak objektivu principal hosi PM Xanana maka luta ba dala rua hodi bele fo'o oportunidadi ba Povo Timor atu hadia sira ninia moris pos-konflitus. Iha 2007, Xanana simu mandatu nudar PM iha momentu ida difisil tebe-tebes. Ita hotu sei lembra Kazu petisionario, refujiadu, veteranus, konflitus sukuismo, etc. Iha momentu neba, ema barak maka lakon tiha ona esperansa iha Timor Leste.Ohin loron, iha 2012, Povo Timor rekupera fila fali sira ninia Esperansa.Hosi sucesso nebe liu ona, hau mos rejistu insucessu barak duranti AMP kaer ukun. Iha tinan kotuk, 2011, hau halo vizita ba Timor i hau rekonhese katak sei iha problemas barak, por exemplo: infrastrutura, edukasaun, saude, falta be mos, dezempregu barak, korupsaun maka'as, etc... Problemas sira ne'e konsidera serius iha Timor. Maibe, geralmente, iha IV Governu Konstituisional lidera hosi PM Kayrala Xanana Gusmao, hau bele dehan katak Timor rejistu sucesso barak i povo senti duni moris iha Estabilidadi i Prosperidadi.Tinan 2012 ba oin, Timor Leste sei hetan naroman liu tan tamba Povo Timor iha ona konsiensia katak so iha Estabilidadi nia laran, maka povo bele hadia sira nia moris. I, Estabilidadi nebe ohin loron ejisti iha Timor grasa hosi lider kharismatiku PM Kayrala.Ita hotu la hatene partidu ida nebe los maka sei manan iha eleisaun parlamentar dia 7 de Julho agora. Maibe, PM Kayrala Xanana Gusmao iha ninia prinsipiu "Fiar-an Lao ba Oin".

Parabens Kayrala.
Obrigado Kayrala.Boa leitura.......Celso Oliveira

No comments:

Post a Comment