My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Thursday, 2 June 2011

2012 Lekiraok Sira Mak Sei Ukun
Iha loron ida, lekiraok sira iha monte perdido neba, halibur hamutuk iha fatin ida hodi desidi tun ba Dili, kapital Timor Leste. Sira ba halo demonstrasaun bo'ot iha sidadi nebe oras ne'e nakonu ho buat oi-oin.

Primeiru, sira hare'e katak besik ona eleisaun prezidensial no lejislativa, entaun ema politikus sira komesa halo kampanya tun-sae. Halo sira nia promessa oi-oin. N'e duni, lekiraok sira ne'e lakohi lakon tempu. Sira mos ba ejiji sira nia direitu.

Segundu, sira hare'e katak ejisti kiak no riku maka'as. Ema kiak, kiak ba bebeik, ema riku, riku ba nafatin.

Sira to'o iha Parlamentu Nasional, sira hare'e hetan deputadus 65 diskuti malun hela. Balun tuku mesa, balun dudu sae faru liman, balun tau liman ba ibun, balun basa liman, balun hare'e hela facebook no seluk-seluk tan. Lekiraok bot dehan ona ba lekiraok kiikoan sira: "ema sira ne'e servisu maka'as duni. Sira servisu la para to'o sira husik hela sira nia familia rungu ranga, sira nia militantes sira halai tun-sae tama partidu arbiru deit".

Lekiraok lao to'o Governu, Presidenti, Tribunal, ema hotu-hotu servisu la para no servisu maka'as. Lekiraok bot dehan ba lekiraok kiikoan sira: "normalmente besik ona eleisaun, ema hotu-hotu hatudu duni katak sira ema seriu, la halimar ho povo nia terus no povo nia halerik".

Maibe, iha dalan nia ninin, sorin los no sorin karuk, lekiraok hetan ema kiak barak, labarik kiikoan sira nebe fan sasan iha estrada laran, ferik-katuas sira nebe hamlaha, klosan sira nebe servisu laiha, feto faluk sira nebe halerik no seluk-seluk tan.

Lekiraok bot dehan ba lekiraok kiikoan sira: "ukun mesak, ukun tiha ona. Ukun ho koligasaun mos ukun daudaun. Agora fo'o fali ba lekiraok sira maka ukun. Tinan 2012 husik lekiraok sira mak ukun tok".

To'o tinan 2012, lekiraok duni hotu politikus, deputadus, opozisaun no ema hotu-hotu iha Dili laran hodi ba hela iha monte perdido. Lekiraok sira mak tun fali mai Dili, hodi ukun hosi tinan 2012 to'o 2017.

Celso Oliveira,
Gosta Hakerek Historia Badak no Dadolin Timor Nian

2 comments:

  1. Hanoin furak,,,,,!!!
    Lee nain sira hamnasa mesak,,,,
    Hein katak ukun nain sira fo fatin ba lekirauk sira atu ukun,,,,hehehehe

    ReplyDelete
  2. hhhmmm...Iha Timor Leste ita iha lekiraok barak dunik. Lekiraok ho kor oin-oin. Lekiraok verde, azul, mean, metan, mutin..kores-kore, renda renda, ho kantigas no promesas didiak deit iha tempo eleisaun. MAIBE lekiraok sira kuandu kaer ona poder ho maioria 45 ka absoluta hanesan lekirauk sira mehi nee..ita lahatene se lekiraok sira sei kumpri dunik promesas hirak nebe mak agora hananu ba hananu mai nee ka lae?..hein katak lekiraok sira bele iha fuan hanesan ema no la governa ho kakutak lekiraok nian.

    ReplyDelete