My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 28 May 2010

“Tamba Sa ONU Dezarma Ami No Tamba Sa Governu Haluha Hau”

Written by Thomas Sanches and CJITL Internship Baucau
Friday, 28 May 2010
Image
Ernesto Martins, foto CJITL
CJITL in Depth,
Ernesto Martins membru Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) ida ne’ebe sai mos hanesan vitima krizi 2006 ne’ebe konsege salva husi akontecementu iha Komando Jeral PNTL nia fatin maske hetan tiru iha akontecementu ne’e, oras ne’e seidauk hetan rekonhecementu ruma hanesan rekonhecementu seluk ne’ebe estado fo ba vitima sira seluk.

Ernesto ne’ebe hetan tiru iha tinan hat(4) liu ba iha loron 25/05/2006) husu ba governu atu servisu hamutuk no lalika soran tan povu, nia kasu lia hirak ne’e ba CJITL, iha nia hela fatin Pantai Kelapa,Comoro, Kuarta(26/05).

“Hau hanoin hikas fali iha tempu ne’eba akontesementu ne’e mosu tamba iha diskunfia ba malu entre forsa rua hanesan PNTL no F-FDTL tamba laiha kolaborasaun diak ho ida ne’e mak mosu tiru malu entre forsa rua ne’e” tenik Ernesto Martins.

Aman husi oan nain tolu ne’e hatutan tan katak, iha momentu ne’eba nia rasik mos hetan tiru no kanek maibe la todan ida.

“Hau rasik kona tiru hosi grupu forsa armada TL ne’ebe ataka fatin Komando Jeral no ikus mai hau mos la hatene no la komprende tamba forsa internasional ONU nian dezarma hotu kilat hosi ami PNTL ne’ebe halo siguransa iha komando geral no to’o ikus sutuasaun sai pior liu tan” hatutan Ernesto.

Nia mos hatutan katak, depois dezarma hotu kilat ne’ebe sira iha, forsa hosi ONU nian haruka sira forma lina no lao sai atu lori ba iha Centru UN nian iha Obrigado Barak.

“Sira ONU nia asaun ne’e atu lori ami ba iha Centru ONU nian iha Obrigado Barak no sira halo siguransa ba ami bareira ou taka ho kareta deit maibe to’o iha Ministerio Justisa nia oin hau hare iha grupu rua(2) hosi forsa F-FDTL mais ou menus nain 8 no grupu ida hosi parte Liceu nian no Grupu ida hosi parte World Vision komesa tiru ami ne’ebe la’o forma lina hela no rejultadu hau nia kolega nain 8 mate iha fatin no 29 kanek Kaman” nia hatutan.
Laen hosi Saturlina de Jesus ne’e hatutan, husu ba governu TL no nai ulun sira atu lalika kria tan hahalok at hanesan ne’e iha futuru hodi soran tan povu.

“Hau sente triste oituan tamba to’o agora ne’e governu TL laiha penhargaan ruma mai ami sira ne’ebe sei moris ne’e” nia kestiona.

Ernesto Martins iha tempu ne’eba nia pozisaun hanesan forsa armagem ho divisa ajente maibe foin lalais ne’e nia simu promosaun divisa hanesan Sargentu Xefe.

Ernesto Martins iha oan nain 3 feto ida no mane rua (2) ne’ebe ho naran, Ersa de Jesus Martins(10), Ersio Martins(7), no Cristino Alo Martins(3) no nia kaben naran Saturlina de Jesus. (Thomas,Helio, Helia, Eugenia/CJITL)

No comments:

Post a Comment