My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 23 April 2010

Claudio Ximenes Hateten Ramos Horta Tenki Fo Indultu Ho Kuidadu

Written by Calisto da Costa
Thursday, 22 April 2010
Image
Claudio Ximenes, foto ist.
CJITL flash,
Relasiona ho planu Xefi Estadu ne’ebe hakarak atu fo indultu ba Gastão Salsinha no nia maluk sira hetan reasaun positivu husi Prezidenti Tribunal Rekursu, Claudio Ximenes tanba bazeia ba konstituisaun maibe tenki hare didiak aspektu legal sira.

“Prezidenti Republika bele fo deit indultu kuandu desizaun ne’ebe fo kastigo ne’e metin tiha ona, rejista tiha ona iha julgadu”, dehan Claudio iha Salaun Ministeriu Negoius Estranjeirus, Marconi-Dili, Kuarta, (21/04). “Kuandu prosesu ne’e sei la’o nafatin iha rekursu labele fo lai indultu”.

Tuir nia katak, Xefi Estadu tenki hare’e lai didiak oinsa atu bele fo indultu ba Salsinha no elementus sira.

“Atu fo indultu ba Gastaõ Salsinha ho nia elementus sira ne’e ita tenki hare ba pontu rua, pontu primeiru Prezidente da Republika iha konpetensia tomak atu fo indultu ba kastigo ne’ebe arguido ida-idak hetan iha prosesu krimi ida”, dehan nia.

Tuir Claudio katak sei karik Ramos Horta hakarak atu fo indultu ba prijoneirus sira husi krizi 2006 nian ne’e depende ba Prezidenti Republika tanba konstituisaun fo poder ba nia.


Prezidenti Tribunal Rekursu ne’e esplika indultu ne’e fo ba pena tomak ou pena nia rohan tuir regra ne’ebe kontitusaun establese.

Tanba ne’e persiza hare’e didiak nia impaktu politiku, social konaba sosiedade nia konfiansa iha sistema oin-oin.

“Maibe Prezidenti Republika mak tenki hare’e buat sira ne’e”, tenik Claudio. “Konaba impaktu ne’ebe bele mai husi indultu ne’ebe nia atu fo.

Nune’e mos to ‘o agora seidauk iha lei ida regula oinsa mak bele hala’o prosesa atu fo indultu ba prijoneirus sira.

“Maibe iha regras jeral ne’ebe tenki prezidenti tuir atu fo indultu, tenki hein desizaun ne’ebe foti ona kastigo ne’e atu metin tamba molok desizaun ne’e metin seidauk bele fo indultu”.

Liu husi plenaria Segunda feira foin lalais ne’e, deputadu husi bloku Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) no opozisaun husu ba meja atu kria lalais lei propriu ba indultu nian atu nune’e bele limita prezidenti Republika hodi fo perdaun ba kastigu nain sira(Calisto/CJITL)

No comments:

Post a Comment