My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Wednesday, 3 March 2010

Horta Halo Vizita Estadu no Trabalho ba Inglatera, Irlanda no Japaun

Written by CJITL Editor
Wednesday, 03 March 2010
ImageCJITL flash, Prezidente Republika, Jose Ramos-Horta ohin Kuarta-feira, hahu hala’o vizita trabalho no estadu durante semana rua resin, iha nasaun Inglatera, Irlanda no Japaun.


Tuir komunikadu ne'ebe CJITL simu, Visita dala uluk Xefe Estadu nian ne’e, sei hahu iha nasaun Inglatera nudar vizita trabalho ida ne’ebe sei hahu husi loron 4 to’o 7 Marsu 2010 hodi partisipa iha Konferensia Internasional Peacejam UK, tamba hetan konvite husi universidade refere atu sai hanesan orador prinsipal iha konferensia refere.

Ramata tiha ninia vizita iha Inglatera, iha loron 7 to’o 10 Marsu 2010, Xefe Estadu sei hakat-an ba sidade Jenebra, Suiza hodi partisipa iha Konfrensia Annual Concelhu Diretus Humanus Nasoens Unidas nian iha sidade ne’e..

Entertantu iha loron 7 to’o 10 Marsu 2010 Prezidente Republika sei kontinua ninia viajen ne’e hodi hala’o vizita estadu ba nasaun Irlanda.

Iha vizita ida ne’e, Prezidente Ramos-Horta sei akompanha husi Sekretariu Estadu Formasaun Profesional no Empregu, Bendito Freitas, no Ministru Negosiu Estranjeiru, Zacarias Albano da Costa.

Durante vizita loron tolu ne’e, Xefe Eestadu sei hasoru malu ho ninia homologu no Primeiru Ministru nasaun ne’eba nian.

Molok husik hela nasaun Irlanda, Xefe Estadu ho ninia komitivas sei hasoru malu mos ho Trabalhadores Timor-oan sira ne’ebe durante ne’e servisu iha nasaun ne’e, inklui emprezarius no sosidade sivil rai neba nian.

Iha loron 14 to’o 20 Marsu, Prezidente Republika sei hakat-an ba nasaun Japaun hodi hala’o mos vizita estadu ida ba rai ne’eba.

Iha vizita ne’e, alende akompanha husi Ministru Negosiu Estranjeiru, Zacarias Albano da Costa, Xefe Estadu mos sei akompanha husi Ministru Ekonomia no Dezenvolvimentu Joao Gonsalves.

Durante vizita loron lima iha Japaun, Laureadu Nobel da Paz 1996 ne’e sei hasoru malu ho Imperador rai ne’e nian, liurai Akihito iha Palasio Imperior Tokyo, no mos Primieru Ministru Japaun, Yukio Hatoyama.

Iha oportunidade ida ne’e, Xefe Estadu mos sei hakat-an ba ba Sidade Hiroshima ne’ebe hetan bomba husi Estadus Unidos Amerika iha tinan barak liu-ba. Iha biban ida ne’e, Prezidente no ninia komitivas sei haosru malu ho vitima sira iha sidade ne’e.

Tuir planu, Prezidente Republika sei fila hikas mai rai laran iha loron 21 fulan Marsu 2010. (*/CJITL)

No comments:

Post a Comment