My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 29 January 2010

Feriadu Nasional iha Timor Leste iha 2010

Reuniaun Konselhu Ministru iha loron 27 fulan Januari hili ona loron feriadu Nasional iha Timor Leste, tinan 2010 hanesan tuir mai:

Loron Tinan Foun – loron 1 fulan Janeiru (loron- sesta)
Loron-sesta Santa – loron 2 fulan Abríl
Domingu Páskoa – loron 4 fulan Abríl
Loron Traballadór sira nian – loron 1 fulan Maiu (Sábadu)
Loron Restaurasaun Independénsia – loron 20 fulan Maiu (loron Kinta)
Loron Corpo de Deus – loron 3 fulan Juñu (loron Kinta)
Loron Referendu – loron 30 fulan Agostu (loron Segunda)
Idul Fitri – loron 9 fulan Setembru (loron Kinta)
Loron Santu sira nian – loron 1 fulan Novembru (loron Segunda)
Loron Matebian sira nian – loron 2 fulan Novembru (loron Tersa)
Loron Foin-sa’e sira nian – loron 12 fulan Novembru (loron Sesta)
Idul Adha – loron 17 fulan Novembru (loron Kuarta)
Loron Proklamasaun Independénsia – loron 28 fulan Novembru (Domingu)
Loron Eroi Nasionál sira nian – loron 7 fulan Dezembru (loron Tersa)
Loron Nosa Señora Imaculada Conceição – loron 8 fulan Dezembru (loron Kuarta)
Natál – loron 25 fulan Dezembru (loron Sábadu)

No comments:

Post a Comment