My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Sunday, 13 December 2009

Kongresu Nasional UDTUnião Democrática Timorense (UDT)
, partidu historiku iha Timor, prepara Kongresu Nasional ba dala hat, nebe sei realiza iha loron 27 no 28 fulan Fevereiru tinan 2010.

Tuir convokatoriu nebe Konselho Superior Politiku distribui iha loron 09 fulan Dezembro, hateten katak to'o loron 30 fulan ida ne'e Sekretariadu Kongresu nian tenki simu ona: Regulamentu konaba Kongresu, Kodigu de Konduta, Agenda dos Trabalhos, fatin ba kongresu no dokumentus hotu-hotu konaba Kongresu Nasional.

1 comment:

  1. Hanesan dehan iha titulu fianlmente bolu Kongresu UDT nian ba 27 no 28 fulan Fevereiru. Tuir ha'u nia hanoin tenke hili lider foun seluk atu kair partidu istoriku ida ne'e. Foun iha sira nia otas, iha sira nia hanoin atu nune'e ita bele aopta estrajia foun ida ba ita nia partidu. Maibe labele haluha katuas sira ne'ebe hori uhun kedas serbisu ba UDT. Sira bele hela hanesan Konselleiru ba partidu ka halao serbisu seluk. Ema foin sa'e, ema meia idade no katuas sira hamutuk hodi halao serbisu ba foti fali ita nia UDT.

    ReplyDelete