My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Sunday, 29 November 2009

Timor Oan Nain 3 ne’ebe Dada Sa’e Bandeira Proklamasaun Independensia 1975

Written by Georginha da Silva
Saturday, 28 November 2009
Image
Grupo Dada Bandeira Proklamasaun
CJITL flash,
Liu husi selebrasaun loron proklamasaun independensia iha Palacio Prezidencial Nicolao Lobato Aitarak Laran Dili, 28 ba dala Tolu nulu resin hat (34), Prezidente Republika Aprezenta ba publiku Timor oan nain Tolu (3) nebe premeira ves hasa’e Bandera Nasional iha iha tinan 1975.

Ema nain tolu ne’e mak hanesan Jose Fereira agora hela ho idade 72, Martinho Ribeiro Soares agora moris ho idade 61 no Domingos da Silva moris ho idade 73.

Iha intervista ho jornalistas, Domingos da Silva ne’ebe uluk hasae bandera hateten katak “ohin loron hau sente kontenti teb- tebes tamba iha tinan ida ne’e hau sei partisipa iha loron komemorasaun ba dala 34 nian no hau husu nafatin ba ulun boot sira atu ukun didiak ita nia nasaun no ita nia rai”.

Image
Komprementa Lideransa Fretilin
Momentu hasa’e bandeira iha loron proklamasaun nian, Domingos da Silva halo tinan 50, agora dadaun nia hela iha Audian.

Jose Fereira mos hateten ba jornalista katak nia mos sente konteti tamba sei bele partisipa iha loron ida ohin.

“Hau husu ba joven sira tenki hametin nafatin unidade ba ita nia rain e mos tenki respeita nafatin ita nia Bandera Nasional” Jose apela. (Reporter Jinha/cjitl)

No comments:

Post a Comment