My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 6 November 2009

Komisaun Organizadora Hetan Osan $ 81.000 ba komemorasaun Masakre 12 Novembru


PDF Print E-mail
Written by Madalena Horta no Jessy Vilanova
Friday, 06 November 2009
ImageCJITL flash, Tinan Ida ne’e komisaun Organizadora ba komemorasaun Masakre 12 de Novembru Santa Cruz ne’ebe lidera hus Gregorio Saldanha hetan apoiu orsamentu husi governu no emprezariu sira hamutuk $ 81.000 hodi komemora loron Istoriku ne’e.

Komemorasaun ne’e hahu dadauk ona nia abertura hanesan jogus amizade ne’ebe lanca tiha ona husi Primeiru Ministru Xanana Gusmao iha Stadiun Nasional, Dili, Kinta Feira (5/11) semana ne’e.

Xanana Gusmao iha lansamentu torneio Tebe Bola hodi komemora Masakre Santa Cruz 12 de Novembru hateten katak Jovem ida iha luta nia spiritu no korajen makas tebes duke agora.

“Hau husu nafatin ba joven sira tuir ezemplu ida ne’e , ezemplu ida ne’e fo determinasaun fo korazem, ita hotu buka nafatin kaer metin unidade nasional ne’e ita tenki buka halibur malu nafatin” Xanana hateten.

Xanana Hatutan, Kaer nafatin ba sentidu nasiolismu no patrotismu hodi luta no funu hasoru kiak, funu hasoru diskriminasaun.

Iha fatin hanesan, Sansha da Chuna Soares de Deus informa katak, komemorasaun ne’e hetan apoiu orsamentu husi governu liu husi Sekretariu Estadu Joventude no Desportu hamutuk $ 25 milaun no iha mos apoiu orsamentu ki'ik husi emprejariu nasional no emprejariu internasional balun hamutuk $ 51.000.

Komemorasaun ne’e mos hetan apoiu orsamentu husi Gabineti Primeiru Ministru, asesoria Sosiedade Sivil nian hamutuk $ 10.000.

Nune’e total orsamentu hamutuk $ 81.000 ne’ebe sei uja ba komemorasaun ne’e (Jesi & Lena)

No comments:

Post a Comment