My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Monday, 11 May 2009

UDT NIA 35º ANIVERSÁRIU
Udetistas no simpatizantes UDT nian.

Iha loron sanulu resin ida fulan Maiu sei komemora fundasaun UDT nian ne’ebé atu ba halo tinan tolunulu resin lima.
Iha fatin ne’ebe de’it, loron ida ne importante tebes atu komemora iha honra ba ema sira ne’ebé durante tempu ne’e tomak, sakrifika sira an, barak mak fo an ba mate, luta ba liberdade ne’ebé ita nia partidu sempre reprezenta no atu hamoris liu tan ideia no esperansa ne’ebé Partidu UDT hanorin hela ba ita.
Iha Sabado, loron sanulu resin neen (16) fulan Maiu sei fo jantar boot ida iha Dili atu bele sorumutuk, hato’o ba malu buat ne’ebé liu ona maib’e ida-idak rai hela iha nia laran atu bele hatene malu di’ak liu tan no liu-liu atu hala’o partidu ba oin.
Ami husu ba komunidade Udetista sira iha tasi-balu atu organiza ho selebra mós data ida ne’e no haruka fotografias ho relatoriu kona ba atividade sira ne’ebé hala’o iha loron ne’e ba ami. Mai ita hamutuk hamoris liu tan ho laran tomak ita nia Espiritu Udetista.
UDT tenke sai fila fali partidu importante ida ba Timor-Leste no ba timoroan sira.
Udetista sira iha nebe de’it, labele haluha katak ohin, hanesan tinan tolunulu resin lima liu ba, ita nia ideia sei buras no matak nafatin, ideia ne’ebé partidu hot-hotu uza hodi halo propaganda hanesan katak ideia ne’e sira nian.
UDT bele to’o iha nebe’e de’it Udtoan sira hakarak to’o. Buat hotu depende hosi ita. Ita Udtoan mak halo no ita mak UDT.
UDT hanesan ema nia isilolon. Atu bele alkansa nia objetivu, nia tenke iha ulun ida atu bele hanoin no bele diriji, maibé nia mós tenke iha liman atu bele kaer no hala’o sasan ho ain atu bele hodi la’o ba fatin hot-hotu.
Ita Udtoan sira tenke tau hamutuk fila fali familia tomak UDT nian, atu nune’e, ita bele hetan ulun ida, no ita bele sai liman ho ain hosi partidu historiku ida ne’e.
Ne’e responsabilidade ita hotu nian no ita ida-idak nian. Ema ida-idak sei partisipa tuir nia kapasidade no nia posibilidade.
Mai ita hotu hamutuk hatudu katak, UDT moris hela, katak nia iha ideias no nia la haluha nia hahalok di’ak uluk nian ho oin foti as ba nafatin.
Oras ne la’os tempu atu husu, saida mak UDT bele halo ba ita. Maibé oras to’o ona atu ita ida-idak husu ba ita an rasik, saida mak ita ida-idak bele halo ba UDT no Timor Leste.
Belun feto no mane Udetista sira, mai hamutuk atu hasoru malu iha jantar hodi komemora UDT nia 35º aniversáriu.
Diresaun Polítika UDT nian.

Viva UDT!
Viva Timor-Leste!

2 comments:

 1. Futuru Partidu no Gerasaun Postu 75

  Tan sa mak UDT iha eleisaun lio ba la bele defende netik kadeira ida ga rua lakon fali ho Partido foun mak hanesan UNDERTIM, PUN, CNRT, PD? nee tan iha UDT fahe ba PSD no agora fali ita hare Fretilin mos komesa hakat tuir dalan UDT nian komesa fahe ba Fretilin Mudanca nebe sadere ba CNRT no mos iha Fretilin barak mos mak halai ba CNRT la os tuir Jose Luis Guteres no Mau Bucy mudansa, maibe tan Xanana nia Carismatico. Maibe agora ho isu corupsaun barak halo ema barak husu ba sira nia an apakah ita sei tuir nafatin Xanana iha 2012? fila ba Fretilin susar uituan tan lideranca la garantia, ema mak hanesan deit gerasaun 75, mesmo que iha ema foun iha laran maibe sira tolan tomak gerasaun tuan nia hanoin,no halo buat tuir Camarada Mari ho Lu Olo nia hakarak alias ABS (Asal Bapak Senang).

  Ne hanesan lisaun ba partido istoriko sira atu refleta an katak Reforma estrutura Partidu tuir Congreso democratico importante hodi lori mai partido Lideranca foun ho ideas no programa foun mak sai hanesan base fundamento hodi hetan votus hosi militantes adeptus partidus nian. Globalizasaun lao lemo iha rai hotu iha mundo tomak ema nia hanoin no knonhesemento transforma ema nia decisaun atu hili saida mak diak lio ba iha sira nia futuru. Ita bele hare katak Timor Leste maioria populasaun agora joven nia numeru as lio duke ema katuas ferik gerasaun 75.

  Ita bele dehan gerasaun postu 75 mak as lio. Oin sa Partido ida bele akumula gerasaun sira nebe ho hanoin avansado no gerasaun ida nebe hare lio ba iha formasaun no kualidade lideransa foun. Ita hare exemplo tren agora gerasaun foun timor sira bele akompanha eleisaun Estados Unidos da America US, iha tinan lio ba 2008 ho ninia Candidato Partido Democrata, Presidente Barak Obama nebe manan no kaer uklun. Hau hare ema labarik foin sae timor hakarak no hein Lider foin sae no matenek formado iha Universidade hanesan nee atu mosu iha Timor Leste. Iha Estados Unidos tinan lio ba maioria Joven sira mak hili Barak Obama duke katuas no ferik sira.

  Se karik UDT no FRETILIN hakarak fila fali ba partido boot agora duni tenki reforma tau matan buka hare ninia kuadros foin sae formados diak iha Universidade Konhesidos Estrangeiro nebe bele dada simpatia gerasaun foun. Avo no Apa katuas sira too ona tempo husik oan no bei oan sira atu kaer aitonka partido no nasaun hodi lao ba oin.

  Writen by:

  Mr. E. Da Cruz

  Social Analyst, U.S

  ReplyDelete
 2. Komemorasaun loron UDT ne hanesan ita komemora loron dinasauros nian. Tanba dinasauros mate hotu ona maibe ohin loron ita sei lembra sira. Hanesan mos UDT, pratikamente la existe ona. Dala ruma ita mos baruk komemora buat sira la existe nian.

  Fretilin sei forte duni, forte hodi joga malu ho pecat malu, maibe fraku iha ukun. Tanba fraku hela, ema musan oan hira tun iha Dili suta bosok de'it sira semo sai tiha ona husi poder.
  Forsa partido gerasaun foun sira nian, keta husik imi nia ulun, katuas kulapur sira sae imi.

  ReplyDelete