My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 22 May 2009

PM Xanana Esplika Konaba Tansa Bandeira Monu

IV GOVERNO CONSTITUCIONAL

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO

DEPARTEMENTO DA COMUNICAÇÃO
Díli. Iha cerimonia hatun Bandeira Nasional monu waihira hatun iha Palácio Governu iha loron Restaurasaun Independência ba dala hitu (7), loron 20 Fulan Maio Tinan 2009. Hatan ba ida ne´e PM Kay Rala Xanana Gusmão haktuir katak, “bandeira monu tamba algodaun no luvas ne´ebe sira uja ne´e maka namdoras”. Tenik PM Kay Rala Xanana Gusmão katak, “Jovens ne´ebe lori bandeira la hakfodak waihira bandeira monu, neduni hakat hodi pasu ba oin, nia foti bandeira hodi rein”.

Hatutan PM Kay Rala Xanana Gusmão, “tamba bandeira monu neduni iha biban ne´e husu deskulpa ba povu Timor tomak konaba faila kiik ida ne´e”.

Haktuir tan PM Kay Rala Xanana Gusmão, “hau respeitu bandeira Nasional, tamba ne´e maka funu tinan sanulu resin hitu (17) iha ailaran no tinan hitu (7) iha kadeia”.

Konaba bandeira monu waihira akontese iha cerimonia hatun bandeira nasional iha Palácio Governu,iha Quarta loraik (20/05), ne´ebe hetan reaksaun husi Sekratariu Jeral Partidu Fretilin katak “ne´e sinal good bye AMP no good bye ba Xanana”.

Hatan ba ironia Mari Alkatiri nian ne´e “PM husu ba sira, se sira fiar iha sira nia lia fuan hirak ne´e?”,husu PM Kay Rala Xanana Gusmão.Hotu!

Fonte: Gabinete PM

No comments:

Post a Comment